भ्वाज हालहाल निकर्बो ट असिन फोन आइठ्


नियाट्रा
कृष्ण सर्वहारा

बाफरे बा । बाट छोर्डि । कट्रा चौंकस् हुइल् कना अप्नहँ का पटा ?
हो, ढ्यार साल पाछ मन्का राहारंगिट कैगिल् । हमार घुमाई बरा मैगर हुइल् । दांग घुमाई । निउटा आइल् रह जे ट थारु साहिट्यम लौव युवा व लावा डग्गरक बार्षिक उट्सव मनाई जाइक लाग । दांगक कोठरी कना ठाऊँ, म्वार लाग लउव ठाऊँ रह । कोठरी कलसे मै कोठर्वा सम्झनु झ्वाट्ट । बर्का भुर्वा महल् । मल्कान, जिम्दर्वक महल् । हमार गाउँम भरत बहादुर शाह कना एकठो जिम्दर्वा रह । यिह साल ओराइल् ऊ जिम्डर्वा । हमार बाबक मजा सम्बन्ध रहिन् ऊ जिम्डर्वसे । हो याकर केल सब्से ढ्यांग महल् रहिस् रानपरोस्क गाउँम । उज्जर महल् हुइलक् ओर्से भुर्वा महल् कहँठ् सब्जे । गाऊँक मनै कोठर्वा कहँठ् । कैय क्वाठक घर । धन्सार रहल् घर । सायद कोठरी अस्ट हुई कना मै अनुमान लगैनु ।
ठाकुर गोचा व लब भाइसे सल्ला हुइटि रह कोठरी जैना । निउटा आधिकारीक निआइल् रह । एक मन छगुन फे कर्टह । मलेशीया से राज दंगाली म्यासेज बक्सम निउँटा ट डेल रल्ह, टर गाँठ् पर्ना मेरिक निउँटा निरह । हमार कार्यक्रमम काठमाण्डुम बैस्टि रलक दांगक युवा साहित्यकार पुनाराम कर्याबरिक्का हमार जंग्रार साहित्यिक बखेरीक कैयौठो कार्यक्रमम आसेक्ल बाट । अब्खिस्क पाँचौ बार्षिक उत्सब बनाइबेर ट झन् दुख कर्ल । एमालेक बन्द रह ५ नं. प्रदेशम । टर फे अटो रिक्सा रिजर्ब कैक फे पुग्ल राजापुर । राटभर स्टेज सजैनाम जार मुक फे सहयोग कर्ल । थारु साहिट्यम लौव युवा चलैना भूमिका पुनारामजीक फे बाटिन् कना सुन्मिलल् । उहमार, रिन टिरक लाग हम्र जसिक फे कार्यक्रमम पुग्ना जाँगर जुटैलि । ड्वासर कारण फे रह । उह बहानामा दाजु कृष्णराज सर्बहारीसे भ्याँट हुइना व ज्ञानगुनक बाट सिख्ना । उहमार ज्या परिपरि कैक हम्र टिन्यो डाडुभाई ग्वाचा भिर्ना समय जुरैली ।जैना से पैल्ह, ठ्याक्क बालिकाजीसे फोनम भ्याँट् होगैल् । जीवनका बक्र रेखाहरु क लेखिका । मै कनु कहाँ हेराइल् बाटि अप्न? जवाफ डेलि गुप्तबासम रहुँ । आब पुर्सद मिल् रहल् । मै दांग जैना बाट सुनैनु ट उहौ जैम् कली । आब कुल चार जन हुइना हुइली । पाछ युवा गायक दर्पण भाई व समिक्षा फे जैना बाट आइल् । संगसंग कतारसे भख्खर नेपालम ग्वारा टेक्लक भाई नरेश अर्पण कुसुम्या फे जैना बाट आइल् । ठिक्क उह ब्यालम् थरुहट तराई पार्टीक नेता कहि या एसि होटलक मालिक, दाजु पुर्ण बहादुर म्वार गाडी लैजाई कल । कोठरी बरा डुर बा कल, मै होला डामम लैजाडेम कल । मै संघर्यनसे सल्ला मिलाइबेर ठिक बा कल ।
राम डे, जैना डिनसे पैल्हक राटभर बानी बर्सल् । बिहानसम् पानी बर्सटि रहल् । आब ट झन गाडि रिजर्ब करपर्ना स्ठिटि आगैल् । कुछ बेर पाछ, लब भाई खबर कर्ल कि दर्पण व समिक्षा मोटरसाइकलम हिरिक डेल हुँ । नरेश भाई भख्खर घर पुग्लक ओर्से जाई निसेक्ना खबर आइल् । फेरसे क्यान्सिल् कर्डेलि गाडी । ठाकुर गोचा, लब भाई व बालिका जीहँ न्याँग कैडेनु बर्दियासे । पानी निम्झट् नि हो । अस्या लागट् लागट् ४ बजे केल नेपालगंज पुग्ल बगाल् ।
माघ १४ गटेक डिन । नागरिता अन्सार म्वार जर्मलक डिन । म्वार जन्निक इच्छा रहिन् आझुक डिन घरहिं बैठ्लसे जरम डिनिक रमाइलो कर्ना । मै फे अगुन मन छगुन रहुँ । आब असिन पानीम जाइ निसेक्जाइ । सन्झ्या फे होगैल् । उहाँ पुगठ् पुगठ् ठाँट् बाँट्क ठेगान नरहि । आझ निजाइ, काल भिन्सह्र्य उठ्क जैना सब्क सल्ला मिलल् । मै कनु आझ् हमार बस्यार्हम बस्यारा लि । डेर किलो मुर्गिक सिकारले म्वार जरम् डिन मनैली रस्गरसे । राटक बेरटक थारु साहिट्यक अभियान, संस्था, किताब व साहित्यकारन्क बारेम बाटचिट् हुइल् । समग्रम आभिन् ल्वाभलग्टिक युवा जोस रलसे फे ल्वाभ लग्टिक थारु साहिट्य सिर्जना कर निसेक्गैलक बाट उठल् ।
उह मौकम म्वार सम्पादनम २०६० सालसे निक्र भिर्लक सरासर साहित्यिक पत्रिकम से बालिका जीक कबिता व ठाकुर गोचक पहिला किताब तुहाँर सम्झना मन् मसे कबिता फे सुनैनु । लर्का डंग पर्गिल । काल बिहान ५ बजे उठ्ना व साह्रे पाँच बजेक दांगक गाडी पक्रना निर्णय सहिट पठ्रिम ओंड्रली ।बिहान्ने घरमसे निक्रटी कि अंढारम चर्यो जे एक सेल्फि लेली । टुरुन्ट फेसबुकम हम्र नेंग्गैलि कैक फोटु शेयर कर्डेली ।
पुष्पलाल् चौकसम् पुगट् पुगट् कम्टि ढ्यार बट्वा स्याकल् रहि । ओहो, ऊ बाटक कौनो सिवाना निरह । जार माघक जार कहाँ रह पटै निमिलल् ।
ठाकुर गोचा व बालिका जी गाडिक सब्से आघक सिट डैबर्वक पन्ज्र बैठ्ल । मै व लब भाइ ड्वारि टर्का सिटम बैठ्ली । कबु मैयक बाट ट कबु सैंयक बाट । गाडी उपड् खापट् रलक पट्ट निपाइल् । एक्लाग कोहलपुरिक बसपार्कम चिमचाम । महाबेर रुकल् गाडी, मानौ उ हमार बाट सुन्क मिच्छा गैल रह कनाहस् ।
गाडिक कन्डक्टर्वा डग्रिमका एकठो बज्यहँ ढोंटि कैक गर्याइटह । मै कनु ट्वार बाहुन पण्डिट्वन फे ट ढोंटि लगैठ जे रै । ओसिक कह हुइठ् कनु । का कहठ्, होइन दाई उनीहरुको अर्कै धोंती हो नी । मै कनु ढोंटि कलक ट ढोंटि हो जे । त्यो त हो दाई कहठ् । बाट यिह ट बा, अप्न आपनहँ चिन्ह निसेक्ना अउर जहन ढिठ् मारमार गर्यइलसे कहुँ बनी ।
बाँकेक अगैया ठेसे एकजन जन्नि चहुर्लि एकठो तिनचार बर्सक बच्चा लेक । दांगक नारायणपुर लैह्यर जाइटहि । हम्र हमार गफम झुमल् रहि । याट्रुन हमार साहित्यिक व प्रमिल् गफसे रोमाञ्चित रल्ह । मानौं हुँक्र कानौ नाटकघरम नाटक ह्यारटल्ह ।
बस् कब कब अमिलिया पुगा राखल् रह । डिन्चे घुमाहुँर हुइलक कारन हुई म्वार पन्ज्र बैठल् रलक उह जन्नी झिल्लि सुढाई लग्लि । आब भइल् फसाद् । टिप्पा पुगट् पुगट् ट कैचो हो कैचो नि । मै कनु बर्का ठुल् ज्याकेट लगैल बाटो । चैन खोलो । ड्वारिक सिसा खोलो । डानडान् जुर हुइ ट, मजा लागि टुहिन् । पुरा असिन पसिन होगैल छावा डाई ।
उह उह उह………वाऊ……डाहिन पाँजर डेखैटि मन्का जोर्से चिल्लैली नेपाली खैरिन्या । खैरापुर गाउँ हुइलक ओर्से मै खैरिन्या नाऊँ ढर्डेल बाटुँ बालिका जी क । बिडेसिन लगैनाहस् टोपी फे लगैठि, पाइन्ट फे । उहार फे खैरिन्या ।
हम्र चकिट पर्गैलि डेख्क । जिन्गिम निडेख्गिल् रह ओसिन् । तराईक कुहिरम् हेराइल् मनै पहारम का डेख्बि । पुरा, पहारक टर बड्री । हम्र बड्रिक उप्पर । मै आब बयान कर निजान्ठुइठु । असिन मजा रह कि का बटाई । ढक ढक उज्जर । रुवा रहठ् जे, हाँ उहिंसे सुग्घर बड्री फुस्फुसाइटह । हमन् डेख्क लजाइटह । मुस्कुराइटह । वाकर उपार उज्जर पर्वट्वा टल्कटह । हमन लाग, मानौं हम्र पहिला फ्यारा केक्रो मैयम चुर्लुम्म बुरल् बाटि । केक्रो क्वारक डन्डुरम कसकसाइल् बाटि । असिन मन बहलैना महोल् रह । असिन मनमोहक दृश्य रह । गाडिक भिट्रहँ से आपन मोबाइल्स् झ्याम झ्याम फोटु मार्डेनु । कहाँ हौस बटाइ । डैबर्व बल कैक फे गाडी रुकैली । भिरभिह्र्यँट् डौर्टि फोटु खिचाइ चल्डेली । अमेलिया तुल्सीपुर्क पर्वट्वा भन्ज्यांग डाँडा ।
कै मेरिक फोटु खिचैली कै मेरिक नी । कबु उठ्क, कबु बैस्क । कबु पुरा हिरो हिरोनी स्टाइल्म । असिन चौंकस् ट जिन्गीम बहुट कम कैगिल् हुइ । हमन कुछ लउव फुरहस् लागल् । असिन् असिन सुग्घर ठाउँम मन मिल्ना संघर्यनसे डिल खोल्क रमाइ पैलसे पो मनै जिन्गी पाइलहस् लग्ना हो । टेन्सन् डुर हुइठ् । लउव बिचार फुरठ् । लउव सिर्जना हुइठ् । उहमार सायद बिडेसिन ढ्यार विकास कर्ल कि भ्रमण क माध्यमसे? महि ट अस्ट लागठ् ।
एकठो पर्बटिन्या जन्नी रह पाइन्ट लगैल । म्वार पन्ज्र बैठल् रह । मै कनु चोल टैं फे फोटु खिचाई । आपन ठर्वहँ फोटु डेखाइस् व कहिस् कि हेर बुढा कहाँ कहाँ पुगेर आएँ ? पुरै बिदेश घुमेर आएँ नी । हो, यसैगरि भन्नु । मुसुक्क हाँसल् व कहल् मेरो ब्याट्री सकिएको छ । मै कनु, मोबाइल्को ब्याट्रि पो सकिएको होला, तपाईको कहाँ सकिनु । जाम । मेरो मोबाइलमा खिचाउनु । अनि शेयरइट बा लिहाल्नु होला । टर उ जैब्य जैब्य निकरल् । गाडिमका अउर मनै कहटल्ह, जिन्गीक मजा ट यि बगाल पो लिहट । असिन लाइफ हुइक चाही । हमन असिन सुन्क आउर मजा आइटह । लागटह, हम्र फे संसारक मनक धनी मध्यम टप टेनम पर्जैबि सायद ।
लेऊ जा । कबकब तुल्सिपुर पुग् स्याकल् रहि ।
उहाँसे फोन लगैली सर्बहारी दाजुहँ । बालिका जी बट्वैली हलो कर्टि । उहाँसे हमन खैरासम् पुग पर्ना हुइल् बसम् बैठ्क । वहाँ पुग्क हमन किऊ लिह आइल् बा कि नाई कैक चिटैलि । किऊ नि आइल् डेख्क बालिका जी फेर्से फोन लगैलि । सर्बहारी दाजु दुई जहन् बाइकम लिह तुरुन्त पठैलक जानकारी डेल । हम्र नेंग्डेली लखर लखर, जहाँ भेटैबी उहैं चहुर्बि कैक । कुछ घचि पाछ काठ्माण्डुक लाग नाइट् गाडी आपन नम्बर लिह जाइटह, ओम्नहँ चहुर्क चल्डेली । ब्लुटुठ् स्पिकर फुल् साउन्डम थारु गिट घन्कैटि चल्डेलि ।
जे होस्, कोठरी पुग्ली अच्छासे करिब एघार बजेओंर पुग्ली । सर्बहारी दाजु, कोपिला सर, आरके स्वागट, शिबहरी जी, सागर जी लगायतक संघर्यन संग कल्वा खाइक लाग हमन अस्या लाग्टल्ह । पटा मिलल् कि स्टेज आभिन् टयार हुइल् नि हो । आयोजक लोग कहाँ हेराइल् बाट पट्ट नि हो । सर्बहारी दाजु कठ, अरे भाई अप्नहुँक्र काल नि अइलि बहुट ठिक कर्लि । हम्र ट बहुट दुख पैलि । किटाबिक भर्वा रह । लिह आउ कलक ट पठैल बाटि कहट कहट् राट पगैल् किऊ निअइल । बस्यारा ट अउर घर लेलि । आझ बिहन्य हेरि पुरा लिड्रल बाट लर्का । आभिन् सम् हुँकन्हँक ठुट्ठुन् भँक्राइन् गन्ढैटि बाटिन् ।
कोठरिक नेंढान घर हम्र मुर्गिक सिकार व सिन्किसँग कल्वा खैली मन्का । टब नम्गोर्ली कार्यक्रम हुइना ठाउँओंर । उहाँ पुग्ठि ट बाजा अकल्हे गाइटक स्टेजक पन्ज्र । काकरि काकरि कना हुइल् बरा घचिक ट । डोस्र मै आपन झ्वालम जकैलक २०६१ सालक सरासर पत्रिकमसे सर्बहारी दाजुक गजल बाचन से सुरु कर्डेनु ब्वाल । करिब एक घन्टा पाछ एकठो गोन्या लगैल एनाउन्सर अइठि कार्यक्रमक सेड्युल बनाई ।
यि फ्यारा मै पाँच ठो सम् लउव कबिता लैगिल् रहुँ । एकठो छन्दम लिख्ना प्रयास कर्ल रहुँ । यि फ्यारा सर्बहारी दाजुहँ लउव स्वाद डिहम् कना बरवार आस रह । दाजुहँ म्वार कबिता सुन्ना फे अरजी कर्ल रहुँ । टर दाजु व दाजुक बगाल उहाँसे उठ्क चलागैल कार्यक्रम बिन निम्जल । मनैन्हँक आपन ब्यस्तता फे रहठ् । टर खासम ट कार्यक्रमक दम बहुट कम रहिस् । उहमार हो कि संका फे लागल् । दाजुसे मजासे बट्वाई फे निमिलल् ।
कार्यक्रमम लावा डग्गर त्रैमासिकसे सख्या गिटक मोर्हिन्या गोमा देबी चौधरी, रेडियाकर्मी शिबहरी चौधरी व युवा साहित्यकार पुनाराम कर्याबरिक्का सम्मानित व पुरस्कृट फे हुइल । टर हुँकन्हँक योगदानक बारेम चर्चा बहुट कम हुइल कि कनाहस् लागल् । हेरुइयन सुनुइयन सिखाई हुइना मेरिक निहुइल् । कैय ठँर्या गजलकारनक गजल सैका फे बिमोचन हुइल् । मैह्यौं किटाब उठैना मौका पागैनु संगसंग । एकठो मैगर भ्याँट हुइल् मैगर मनै पत्रकार सन्तोष दहित, माधब चौधरी व नन्दु सरसे बुहट साल पाछ । मनम आनन्द आइल् ।
सभापतिक कुर्सि सुनसान रह । अध्यक्ष राज दंगाली मलेशिया से आइ निसेक्ल । भाई बुद्धिराम कार्यबाहक अध्यक्षक हैसियतले सभापतित्व कर्ल रल्ह । कार्यक्रमक सारा भर्वा अकल्हे उठैल रल्ह । छटपट छटपट कर्ना ठिक्क । कार्यक्रम सञ्चालिका फे लउव रल्हि काहुँ महा ढिल्फोस्रारहस् चलैलि । उह सन्झ्या सुझाब फे डेडर्नु ।
जिऊँ सन्झ्या टिऊँ झकझक माहोल् । थारुन्हँक चाल अस्ट हो कि का, जाँर लग्लसे चौंकस् हुइ जन्ना? पाछ ट मै फे मन्ड्रा लेल कुडुक डेनु दांग अइलक साँवा उटार । जिऊँ सन्झ्या टिऊँ खैना व बैठ्ना समस्या हुइनाहस् चालमाल लागल् । खुसुक्कसे ठाकुर गोचाहँ कनु, गोचा खैना बैठ्ना बुझ्बी कसिन बा । नि ट हम्र आपन टरिकाले इन्टजाम कर्बी । गोचा कुछ बेर पाछ कल यिहैं हुइटा ।
कार्यक्रम निम्जल्, नेंढान घर भाट खैना बखर पुगल् । उहँर कोपला सर हुँक्र, खैना बैठ्ना बेबस्था निहुइ ट घोराही अइबी कैरख्ल रल्ह ठाकुर गोचाहँ काहुँ । टर यिहैं होजैनाहस् हुइलक ओर्से निजैना कैडेल । नेंढान घर पुग्लि ना आयोजक ना सायोजक रल्ह । अस्या लग्लक डुइ घन्टा हुइ लागल् ट बुद्धि भाइहँ फोन कर्नु । ऊ कल मै आब्बहें आगैनु दाजु । करिब आढा घन्टा पाछ अइल व कठ दाजु आज टिनाटावन बनाइ निसेक्गैल । राट पर्गिल मिल्बे निकर्ठ । मै कनु ज्या बा ट्या खवाऊ भाई व सुट्ना ठाँटम लैजाऊ हमन ।
लर्कन्हँक ट्वाँटा टिन टाल्ह्या ख्वाजटहिन् । कहोंर कहोंर से पुरा झर्सांइन् लन्ल । भिर्डेल मुरैक अचारसँग । कार्यक्रमक समिक्षा टबहें करि कलक आयोजक किऊ नाइ । लर्का खोब मुर्मुरैल । कुछ घचिक पाछ टाटुल गिलगिल् भाट आइल् टठ्यम । सिन्की टिना । मन्का नोनार रह । गिल्प्वाक भाट खाइ निसेक्ना मनै टिहुँपर नोनार व आमिल् सिन्की, भैगिल् फसाद् । करक बल करैला ट खाइक परल् । टर महिं ट करैला मन परठ्, चहा जट्रा टिट् रह ।
बालिकाजी आपन गन्तब्यओंर डिनहँक लाग्गैल रहि । मै, ठाकुर गोचा, लब भाइ, सागर व अजराइल् भाइ बाँकि रल्हि । बुद्धि भाइ सुटाइ लैगिल । उह भाइक कर्रा रहिन् । एकठो घर गैली । वहाँ ट पठ्रि अगोर स्याकल् रल्ह राट बहरसेक्लक ओर्से । हुइना फे राटिक ग्यार बज्गैल रह । ड्वासर घर गैर बराढ्यार नेंग्क । उहाँ फे सुट्स्याकल् रल्ह । हुँक्र डन्डुर पठ्रि छोर्क अउर घर गैल ओ हम्र भन्सुनैटि बस्यारा लेली ऊ राटिक लाग । बुद्धिराम भाइ अंढारम आपन घर डेखैटि भिन्सह्र्य अइना बाट बट्वैल ।
हम्र सल्ला मिलैलि सक्कह्र्यं पाँच बजे उठ्क नेंग्टि खैरा पुग्ना । ड्वासर बिहान हेग्नर्यम् पानी नाइ हेगु कलसे । ठाकुर गोचा अउर डुरिक घरम से एक बाल्टिन पानी लन्ल नाहुँ हलुक हुइल् ज्यान । कोठरीसे पाँच बयालिस्म नेंग्लक मनै ठ्याक्क छ बयालिस्म घरी हेर्ना मौका जुरल् । खैरा पुग्ना पाँच मिनेटक डगर बाँकि रह ।
खैरा पुग्क, चिया पाउरोटि व छोला बजाडेलि टिन्यो भाई । डगरम मन्का बाट हुइल् । के कसिन बा, छल्छलाहा कि सज्जन, टग्रा कि ढिल्ढ्वाँगर, का का हो का का नि । ठाकुर गोचा पुरन्या नेपाली व ठारु गिट सुनैटि सुनैटि डगर कट्वा डर्ल ।
हम्र नारायणपुर पुगल् बाटि । कहाँ बाटो । टुहाँर घर जैना डगर कन्फ्युज होगैनु हो । ठाकुर गोचा आपन मैगर गोचि जयाहँ फोन लगैल रल्ह । संघर्या कबकब बिच डगरसम् लिह आस्याकल् रल्हि । बुधौरा । नारायणपुर नगरपालिका ।
डग्रिम जयाजीक डिडिक घर चिया पिवाई हुइल् । मै हुँकाहर डिडिहँ अप्नक ठर्वा का कर्ठ कैक पुछ्नु । बिडेस् कलि । डग्रिम एकठो नसुग्घर जन्यावा कन्डी पाठटहि । म्वार ड्वासर सौख फोटु खिंच्ना फे हो । मै फोटु खिच्डेनु हुँकाहार ।
ठार्ह खेट्व हुँकाहार घर पुग्ली । डाइबाबा व बाबु आगि टापटहिन् । हम्र फे अगोर्लि आगि । के के बाटो कैक पुछ्नु । घरम टिन्ठो छाई व छावा जुन बिडेस बा । जहाँ पुछ्बो उहाँ बिदेस् । गैल् डुई बरस आघ मै प्यूठान गैल ब्याला वहाँक मनैन् पुछब्याला इन्डिया गाछन् कहँठ् । किऊ ठारु मनै नि मिल्ना । बुधौरा फे ओस्ट । डाइ कहटहि कबुकाल ट मुवल् गोरु फँक्ना फे ठारु मनै निमिल्ठ । जन्नि जन्नि मिल्क फँकैठि हुँ । मै घरढुरी संख्या व खेतिपातिक बारेम जानकारी लेनु । २०० घरधुरी । हरेक घरसे एक जे ट बिडेस गैल् बाट गैल् बाट । आभिन् ट कौनो कौनो घरसे डु टिन जे गैल् बाट हुँ । किऊ दुबई, कतार, मलेसिया ट किऊ साउदी अरेबिया । साट आठ् कक्षासम् पहर्ना । फेल हुइलसे पास हुइना ठाऊँ बिदेस । असिन बा बुधौराक परिस्थिति । घर परिवार, समाज व देस बनैना जोस, शक्ति व ज्ञान ट बिदेसक माटिम खर्च हुइटा । कसिक बनी देश । पह्रक छोर्क बिदेस कुड लग्लसे भबिष्य लहड्रम गैगिल् जे ।
जग्गा जमिन फे खास कम ट निहुइटिन् । कर्क खाइकभचि ट पला बाटिन् । लहर ट भैगिल् । यिह कारण फे किऊ क्याकर जन्नी भगैना किऊ क्याकर भगैना व लाखौंक रिनम फसैना जसिन ढन्ढा फे हुइठिन् वहाँ । महा दर्दनाक जिन्गी लागल् वहाँक । हमार थारु जाटिन् कैह्या बुद्धि खुलहिन् कनाहस् डर लागल् । चिन्टा लागल् कैह्या विकासहँ उँक्वार लेबि कना । हाँ, लवँर्यनक पह्राइक अवस्था फे खास मजा निहुटन् उहाँ । मै ट पहर्क आँखि हेर्ना, डुन्या डेख्ना सुझाब डेक अइनु ।
लोकल मुर्गिक सिकार अगाला लेले कल्वा खाइल् पाछ पुरन्या कुवँम फोटु खिचैली । वाकर मजा छुट्ट । जया साइकल् लेल निक्रलि बजारसम्क लाग हमारसंग । उह साइकल्म टिन्यो जे चहुर्क चलाइल् फोटु खिचैली । फेसबुकम दांगसे बाँके बर्दियासम् उढारी साइकल्म यात्रा कैक लिख्डेलि । हा हा हा……..अस्ट ट हो, फेसबुकम लाइक व कमेन्ट कमैना ढन्ढा ।
सागरजी हुँक्र कब नेंग्ल हम्र मटलब निढर्ली । हमार माहोल फरक रह । तुल्सीपुरसे करिब एक बजेक बस पक्रली नेपालगंजक लाग । का कर्ना हो, मन ट कहटह आभिन दांग घुमु व बुझुँ यहाँक माहोल् । गोट्यार गाउँ जैना रहर, हमार पहिलक पुर्खन बैठ्लक ठानगाऊँ जैना रहर, बिच डग्रिम छोर्क न्याँग परल् । जया जी कटि रल्हि आझ राट रहिलेऊ । टर उहोंर लब भाइक फोन आको आइ । छावा चुम्मर निरहिन् । म्वार जन्नी कब घुम्बो नेपालगंज कटि फोन कर्टि रल्हि । मै नेंग्गैली कैक ठग्टि रहुँ । ठाकुर गोचक असिन फोन कहाँ रहहिन् । नाऊ अकेला, ज्यान फे अकल्ह्य । ड्वासर फोन भर घनघन बोलिन् । छैलिन् क का । भ्वाज हालहाल निकर्बो ट असिन फोन अइठा ना ? मैया लग्टिक ।
डगरभर रियल् लब स्टोरिक चर्चा चलल् । बस, रिक्सावाला खर्चा माँगल् । ट बल्ल पटा मिलल् नेपालगंजक पुष्पलाल चौक पुग राखल् रहि । अंढार होस्याकल् रह । ठाकुर गोचा व लब भाइ चल्जैना बिचार कर्ल । म्वार ठ्वाँठ्य्रा बाइक उठाक नाम डेल बर्दिया । मै पलि रनु कोठरी व बुधौराक सम्झना लेल नेपालगंज ।

सोम डेमनडौरा
२०७३ फागुन ४ गटे, बुढ, नेपालगंज

 क्याटेगोरीः थारु