ह्याङ्ला थोपो (तामाङ भाषाको कविता)


रोमी योञ्जन

चु सो च्यामा
फुरबल राङवा रुलरुलबा
ह्याङला थोपो  !
ओत्छक म्ही से ए पाङरी बोरसी कलाङबा चीम ।

थोपो ह्नाङरी क्रास्या ए आरेम्
ज्यानाले च्यासी बोरमामी
बोकटे क्युङ्बा राङ्बा क छोरजी ।
ओत्छेक म्ही से चासी चासी बेजीम् ।

ङासे एनी ङा ला थोपे साम्जी
ओ हो गादे नेम्बा थोपो !
ओत्छेक स्यात्छे एनो जीबा चीम् ।

आहीन्, चु थोपे आहीन्
थोपोन हीन्साम्
बीचार लातोबाला, सेतोबाला, गोतोबाला
हीन्बा, चु पफुरबल नोन हीन्बा !

साः ए बेजीम्, बोक्टेए दोजीम्
आतानी दारसे
साः पीन्तोजी, साः जाङतोजी
जामाका छ्योङला, जामाका कोङला,
जामाका गोला, म्ही से एनो थोला ।
साभार राष्ट्रिय भाषाका कविताहरु, नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान, २०५०

 क्याटेगोरीः तामाङ