सेम्मुइ (बिदाइ)


(लिम्बु भाषाको कविता)

सेसेहाङ फियाक

आइन् निङ्वा करेम्बा
निङ्वासोरे इःत्छिङ्हा ?
कक् कुत्छिङाङ्ङाङ्
सेम्मुइरे हुक्हा?
क?यो वाःन्दुङ्ल पत्ता ।।

आर आत्तियो पेःक्काबाइ
आत्तिसे केत्ताबाइ
आबेःक्मा तात्तियोइ
आलम्दिःक्पा पिसाङ्
आत्ति–आत्तिन् हा? बाइद्धद्ध ?
हेक्केसाङ्
कन् सेम्मुइरे हुक्हा?
वाःन्दुङ्ल–वाःन्दुङ्ल
लाङ्भोःन फोःसुङ्ल पत्ता ।।
आङ्गा? आप्फेक्काङ्
सेःन्लाप्सिङ्ङार पत्ता
आन्देःङ्–आन्जुम्माङ्
थेप्पेत्ताङ्–सेःन्लाप्तुङ्सिङ्
थाङबेन्–मेन्छ्या
काप्पो–काप्मोमाआङ
थेआङ् सोम्मुइ
नाःक्काबाआङ् पेःक्काबा
आक्खेन्– आक्खेन् क?यो
पनोआङ् सेःन्दोसुङ्सिङ्
हुन्छि?–केरेक्–केरेक्ले
मेन्बाःत्ते–मिक्वा थाइ

हुक्हा? मेवाःन्दु
सेम्मुइरो फा? आङ् ।।
इगा? हुन्छि? केरेक्लेन्
मेन्हाक्नाबा ता? जेङ्हा?
कुसिङ् निःप्मा मेन्छुक्पान्
केवाःन्छिङ्बा हुक्फोहा?रे?
कुबे कुसिङ् मेन्निःप्पान्
खुनि? मेम्बाःत्ते
मेवये–मेला? रेबाहा?रेन्
कुबेआङ्–ता?धक् मेन्याःम्बेन् ।।

आनिङ्वा? लोःनु
चम्जम्लुङमाङ् ओमेत्तुङाङ्
सेम्मुइरे आहुक् वाःन्दुङ्
हने? इङ्गा? लेप्फाङ्
हिःमाए मेहिसिङिन् ।।
अः थिक्काङ् मेवयेन् ।।
कुहुक्खा? आङ् मेवाःन्दुन् ।।
हेक्याङ्ने
चिजिङ्लोःनु हिसिङाङ्ङाङ्
आबाङे ओमेत्छिङाङ् ।।
इङगा?ग
का?इ–मेन्नेबा पोःक्खाङाङ्
इस्वाबा लेङ्सिङाङ् रेत्छ ।।
इङ्सो मिङ्सो मेन्ने
लेप्चापुधिक् पोःक्खाङाङ्
सेम्मुइ नाःक्ताङ् रेत्छ ।।

साभार  : राष्ट्रिय भाषाका कविता स ङ्गालो, २०६०

सम्बन्धित लेखहरु

 क्याटेगोरीः लिम्बू