गे जात मगर सैं खाम ?


आदिबासी जनजाति ल मगर नेपाललाउ पो पो ल लिज्Þयाउ जाति रध्रआउ जाति जेंल खाम, रि तिथिति, पैरञनकिन रैद कुधु विविधता र लिज्Þया रध्र आउ विविधता लाए मगर जाति ए ओ–गहना मानिद नैवध्र हुनीहोदा मानिसिद लिन्य आउ बानी ए मगर र आख पै खैद लिज्Þया रध्रहदाइ जÞ आल्ध्यु घेप्पा संख्या आख पै तोबो जÞ ताद ङञादा बधिज्Þयाध्र आउ देश ल पालाएपतिकाउ तोसिञज्Þयाउ राजनीति याःल आउ जाति ए घ्योव लगानी दाद नैवध्र देश लाए घ्योव गुन लैद नैवध्र इतिहास किन आख पै क्याँ ए देश लाए इत्याउ घ्योव गुन लैज्Þयाउ आउ जाति ए ओल उ–जुँनी भन्या दान्य मञेक्योध्रदेश ए जुँनी ओ–दोज्Þयाक ओ–दोज्Þयाक जÞ ओ–खाम लाए माअदैधुक्यो उ–रि तिथिति लाए माजोगैधुक्योध्रदेशलाउ मूल राजनीति नी छिँदा पारैसिनिञकेउध्रमुलुक ल ताउ परिवर्तन छिँनी पाला राजनीति ए मूलधार ल ओ–क्याँ लाए मालाँधुक्योध्र हदाइ था मादैद जÞ छिँदा परिकेध्रमाथो माथो अधिकार नी पाखादा परिकेध्रहदाइ जÞ आछिम मगर संकट ल लिज्Þयाध्र

होत जÞ तोबो नञेब्लो या–स्वाभिमान मालेउ मगर र मगर ताद पाला पुर्खा राए या–अदैव सिङार लाए रुप्या ज्Þयाद मेतैन्य त लागिद ले रध्र तोबो नञेब्लो बिदेशी र पाला मगर मिन मेतैद खाम जाति जैद इतिहास ल या–मिन नैन्य त लागिद ले रध्रआउ ए कुधु उदाहरण रानी— जुक्तीप्रसाद पुन ए ओ–शब्दकोश–२०६५ त प्रा.डा. योगेन्द्र यादव लाए “खाम जाति” लेद सर्व परिंञद नै र; डेभिड वाटर ए पुन, रोका, घर्ती, बुढा र मगर जाति र मञाक लेद ग्रामर íफ खाम त सर्द नैव; रोल्पा उवालाउ एच.बि. खाम ए पिल्ग्रिम बुक त मगर र मञाक खाम र लेद सर्द नैव; डेभिड वाटर ए फरी २०६४ साल ल अन्नपूर्ण पोष्ट ल खाम र छोतो जाति र लेद सर्द नैव; मगर र ते थापा, राना, ले वाजÞ चि; बुढा, रोका, घर्ती सोनो पुन र ते मगर जाति र मञाक लेद डेभिड वाटर ए इन्डिजिनियस भ्वाइस २०६५ त सर्द नैव; हित्याउ जÞ बुढा, रोका, घर्ती सोनो पुन र:लाए छोतो मानवशास्त्री राए मगर जाति र है या–रादोदिमनी १९७३ किन खाम जाति हैदाउ

ङा–चाहिज्Þया हैलेद ग्रामर íफ खाम किताब त सर्द नैव; खाम जाति र खास मगर र मञाक लेद माइकल पिट्ज है या–दोज्Þयाउ तोबो बिदेशी ए पाला हैलेद ले; हित्याउ जÞ माइकल नुनन ए खाम, छन्त्याल, काइके, कुसुन्डा, राउटे स्यासो मामगर राए पाला या या–क्याँ लाए मगर जÞ है ते लिज्Þया रध्रतर आउ ए कारण ब्रिटिश ल भर्ति तान्य सोनो मगर ताक इज्यात रहिन्य ओ– ताउ ए बुढा, रोका, घर्ती, पुन र मामगर ताद पाला मगर सर्के र लेद हैलेद ले; मोरिस सोनो नर्थी “सन् १९२८:१८९” अठारपन्थी मगर र सोनो बाह«पन्थी मगर र छोतो छोतो जातर चि, तोबो र मञाक हैलेद लेध्रऐजैद गे बुढा, पुन, रोका सोनो घर्ती रालाए मगर मञाक, खाम जाति र चि लेद कुधु ए सर्द नै रध्रआउ ए ओ–कारण “खाम” जाति ओ–जैसिकिन नेपाल ए जÞ पत्ता ओ–मालैव सञारो जात पत्ता लैव वैज्ञानिक जैसिन्य त बिदेशी र लागिद ले रध्रनो बिदेशी राए या–मँ सयोन्य ए जुँनी तोबो नेञब्लो रालाए चाःरो सदार्द जोत मनि खाम जोरैव यारा–परिञंज्Þया रध्रजाँजाँ चाःरो ए वञाँव हो राए नो बिदेशी राए जो जो है यारा–दोज्Þया र हो हो जÞ दोज्Þया रध्रहदाई जोक पाला बनै चोइस चोइस खाम लाए पञाइँ त जोर नाज्Þया रध्रमगर ए सिङार लाए मेतैद खाम जाति जैव या–दैव त बनै रेंज्Þया रध्रआउ यञेन ल बिदेशी राए जाँ जाँ यारा–सदारो त्रिभुवन विश्वविद्यालय

भाषाविज्ञान विभागलाउ तोबो नञेब्लो प्रोफेसर र पाला लागिस्द ले रध्र हो राए नेपाल मगर संघ सोनो गे–जाति राए सोधा था या–मादैन्य जैद “सिल अर्गनाइजेशन” या–दोज्Þयाउ तोबो बिबादित संस्था स सिप सिप यञेन दोज्Þया निध्रइत्याउ कार ण ए मगर राए गे–बिकास रुकिसिद लेध्रङञादा गे–बान्य यम सुइसिद लेध्रआउ बिबाद लाए मेतैन्य ए जुँनी मगर राए या–अधिकार त लरि ञज्Þयाउ नेपाल मगर संघ नवौं महाधिवेशन ए आबकिन (मगर भाषा “íठार मगरात”, मगर भाषा “बÑ मगरात” र मगर काइके हैदान्य लेद पराँदो मिन लाए नैद नैवध्र आउ चाउ युँ स दासिउ यञेन ए पञाइँ मगर रालाए तोबो वास ए सिल त सिल्न्य यञेन ताद लेध्र पञाइँ लाए सखैन्य, समिस्न्य यञेन ताद लेध्रआछिमकाउ एकल जातीय राज्य ए भाबन क्षेत्री राए या–खाम, रि तिथिति लाए वाजÞ ङञादा बधैद छोतो रालाए सञैन्य, मासिञन्य, खेम्न्य यञेन ओ–दोउ कारण ए आछिम नेपाल लाउ पञाइँ खाम, रितिथिति र खेम्नाद लेर, मञानाद ले र, स्योनाद ले रध्र मञोसिद या–दोज्Þयाउ इत्याउ खाललाउ भित¥या यञेन र उ–चलिउ बेलाःक पञाइँ खाम, रिति रिवाज र पाला भाबन क्षेत्री राए या–खाम सोनो रितिथिति स्यासो ताउ परिए लेद किताब सन्र्य किन रैद कार्यपत्र र सन्र्य यञेन पाला गे–दोकेध्र अधिार ए जुँनी गे–लरिञकेध्र इत्याउ यञेन त गाइगै दोन्य ल

बमकुमारी बुढामगर, नवीन रोकामगर पाइरानी ङञत ख¸ सारैद नै रध्रसञारो पुस्ता ल जीवन रोकामगर, बोमबहादुर घर्तीमगर र पाला लागिद ले रध्र तर आउ रालाए खाम जाति त लागिज्Þयाउ राए जÞ पाइरानी माचाउ यारा–र¸ँज्Þया रध्र तोबो जाति ए ओ–खाम, ओ–रितिथिति लाए वाजÞ मानिद छोतो ए उ–मीं लाए हेला, छतर पतर दान्य सोनो भाबन क्षेत्री बाहेक छोतो ए उ–मीं लाए मासञैव पैंन्य राज्य ए साङोरो ओ– सोचाइ गे मातृभाषी राए जुँनी घेप्पा समस्या ए रुप ल रञैंद लेध्रत¸दा मगर जाति राए या या–बार ल सुचिन्य चेत माहुव, शिक्षा ए कमी पाला घेप्पा समस्या ए रुप ल रञैंद लेध्रहुकिन जाँजाँ सज्Þर्याउ रालाए पाला क्याँ ए जाति नी जÞ सहयोग मादैसिन्य, सर्सिउ किताब र छापिन्य रुप्या मातान्य, हत्यास छापिउ त पाला माबिकैन्य झन् घेप्पा समस्या ए रुप ल रञैंद लेध्र आउ खाम सोनो रितिथिति लाए साचोभन्दा

विकास दान्य ताकिन पैला त इत्याउ समस्या रालाए हतैव परिएध्र हुकिन आउ लाए सरकार ए सरकारी यञेन ल चलैव परिएध्रराज्य ए पञाइँ खाम, रितिथिति रालाए सम सम व्यवहार दाउ परिएध्रपञाइँ लाए जÞ गहना सम्झिउ परिएध्र पञाइँ लाए प¸लिञउ, वैव, सैव याउपरिएध्रहोए जुँनी पहिचान (चिनारी) ए पक्ष ल लरिञज्Þयाउ राजनीतिक दल लाए छानिउ परिएध्रहो दल लाए साथ याउपरिएध्र जो पार्टी ए गे–पहिचान (चिनारी) लाए अस्वीकार दोव, हो लाए रञासो परिएध्रमञानि गे–पचिहान खरक जÞ माउथिए । मिँ ए चिनारी या–दोउ जÞ खाम, रितिथिति सोनो पैरञन ओ–ताउ कारण ए आउ रालाए जोगैन्य राज्य ए ङञाताउ कर्तव्य ताएध्रआछिम तोबो जात ए राज्य ए रुप ल लिज्Þयाउ आउ राज्य लाए पञाइँ ए राज्य ताउ परिएध्रराज्य पञाइँ ए खारताउ अभिभावक पाला ओ–ताउ ए राज्य ए पञाइँ जनता रालाए छतरपतर दाउ मादैवध्रसौता नीकाउ स्यासो व्यवहार दाउ मादैवध्र ख्वा लाए काख, ख्वा लाए पाखा जैन्य मामिलिएध्रनेपाल ल लिज्Þयाउ जात जाति र पञाइँ जÞ नेपाली या–ताउ कारण ए पञाइँ लाए जÞ सम सम जैन्य राज्य ए ओ–कर्तव्य ताएध्र है माजैद तोबो लाए वाजÞ घुर्द ङञादा लाँन्य, अरु पञाइँ लाए पाखा जैन्य ए ओ–अर्थ भाबन क्षेत्री र बाहेक अरु र नेपाली र मञाक, मिँ र मञाक लिन्य अर्थ लागिएध्र ऐ ओ–ताकिन वाजÞ हुनीहोदाङाउ मया बधिएध्र साचो अर्थ ल नेपाल लाए खार्ताउ वासबारी जैव परिएध्रराज्य ए पञाइँ नेपाली जनता रालाए सम सम सन्तान मामानिद छतर पतर व्यवहार ओ–दोकिन हुनीहोदा माखै रध्र

परञाति हुनीहोदा इसिञन्य ताएध्रदेश ल अशान्ति ताएध्र काराउ लेक जो लाए अन्याँ ताद ले हो ए ङा लाए अन्याँ ताके हैलिन्य अधिकार दैव । अधिकार खिम्व दैवध्र होत होत जÞ अन्याँ ताउ लाए अधिकार चाउस मायाकिन देश ल कल पुलुसो धुवध्रहित्याउ परञाति पुलुसोधुन्य कल लाए आछिम जÞ राज्य ए रुकिउ परिएध्र

– कर्णबहादुर बुढामगर 

२०७१ कात्तिक १६, गोरखापत्र, सौजन्य मेकबहादुर रानामगर ।

सम्बन्धित लेखहरु

 क्याटेगोरीः मगर